Statut

Statut przedszkola „Przedszkolaki”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole „Przedszkolaki”, zwane dalej przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie, przy ul. Świderskiej 127.
 3. Organem prowadzącym placówkę jest Justyna Podgórska, zwana dalej prowadzącym przedszkole, oraz Joanna Połaska.
 4. Spółka cywilna prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolaki” zarejestrowana jest pod nazwą Justyna Podgórska, Joanna Połaska „Przedszkolaki” s.c., oraz pod nr REGON: 142537193 i nr NIP: 524-271-63-54.
 5. Ustalona nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu to: Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolaki”, ul. Świderska 127, 03-128 Warszawa
 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§2

 1. Podstawami prawnymi działania przedszkola są w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1994 1 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  3. rozporządzenia wykonawczych do ustaw,
  4. niniejszy statut,
  5. wpis do ewidencji placówek niepublicznych m. st. Warszawy.
 2. 2. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z:
  1. opłat rodziców i opiekunów (czesne, wpisowe),
  2. dotacji z budżetu gminy,
  3. środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący.

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

§3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

§4

 1. W ramach działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące zadania:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13. kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
  1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
  2. organizowanie różnorodnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez kadrę pedagogiczną i pracowników wspomagających według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN oraz opracowanych w oparciu o nią wybranych programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających:
   1. odmienną aktywność poznawczą dziecka ,
   2. twórczą aktywność dziecka (muzyczną, plastyczną, werbalną i ruchową) integrującą różne obszary jego rozwoju,
   3. stopniowe przygotowanie do nauki czytania, pisania oraz matematycznego myślenia,
   4. podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczyciela.
  3. dbałość o prawidłowy rozwój mowy, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci i logicznego myślenia,
  4. dostosowanie metod i form pracy do możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
  5. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
  6. tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej,
  7. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków:
   1. obserwacje pedagogiczne
   2. diagnoza przedszkolna (w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej – analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole)
  8. umożliwienie kontaktu z językiem angielskim i jego naukę.
 2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 3. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
  1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
  3. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
  4. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§6

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
 2. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:
  1. sytuacje wychowawczo – dydaktyczne – (indywidualne, zespołowe i grupowe) organizowane przez nauczyciela,
  2. zabawy dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne,
  3. zabawy ruchowe i ćwiczenia sportowe,
  4. spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości przedszkolne,
  5. kontakty okolicznościowe nauczycielki z dziećmi nawiązywane w różnych sytuacjach.
 3. Każda z wymienionych form obejmuje treści wielostronne, choć w różnym stopniu stymulujące poszczególne sfery rozwoju dziecka.
 4. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami (opiekunami).

§7

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różne wycieczki i imprezy. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 2. W trakcie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycieli i personelu wspomagającego w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 3. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem przedszkola, a program wycieczki podany do wiadomości rodziców najpóźniej 3 dni przed planowaną wycieczką.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą wyrazić pisemną zgodę na wycieczki, które wiążą się z przewozem wychowanków.

§8

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji regulującego te kwestie.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
  1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu idywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
  2. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków,
  3. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanków,
  4. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
  1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznycm,
  2. porad i konsultacji,
  3. zajęć rozwijających uzdolnienia.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§9

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole może organizować wczesne wpomaganie rozwoju dzieci, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji regulującego te kwestie.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

§10

 1. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda i psycholog.
 2. Objęcie dziecka opieką psychologa i logopedy wymaga zgody rodziców.
 3. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w indywidualnych zajęciach logopedycznych, które są opłacane przez rodziców.

Rozdział III Organy przedszkola

§11

 1. Organami przedszkola są:
  1. Organ prowadzący, zwany dalej dyrektorem, którego funkcję pełni Justyna Podgórska;
  2. Kierownik przedszkola, wyznaczony przez dyrektora;
  3. Rada Pedagogiczna.
 2. Właściciel – dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi. Realizuje następujące działania:
  1. kieruje i projektuje działalność przedszkola,
  2. wybiera i zatwierdza programy wychowania przedszkolnego,
  3. organizuje wsparcie i doskonalenie członków Rady Pedagogicznej,
  4. sprawuje opiekę nad wychowankami, stwarzając im warunki do harmonijnego rozwoju,
  5. pełni nadzór pedagogiczny, ocenia kadrę pedagogiczną oraz prowadzi odpowiednią dokumentację,
  6. opracowuje zakres obowiązków pracowników,
  7. organizuje i uczestniczy w imprezach przedszkolnych,
  8. przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, wstrzymuje zaś wykonanie uchwał niezgodnych z prawem,
  9. prowadzi sprawy związane z nadzorem pedagogicznym lub wyznacza do tego celu kompetentne osoby,
  10. organizuje, planuje i dokumentuje proces edukacyjny,
  11. prowadzi, kontroluje i przechowuje dokumentację pedagogiczną przedszkola,
  12. organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,
  13. zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój przedszkola, dyscyplina pracy, bhp, bezpieczeństwo w przedszkolu),
  14. zawiera umowy z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola,
  15. odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,
  16. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
  17. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,
  18. reprezentuje placówkę na zewnątrz,
  19. prowadzi sprawy kadrowe (podpisuje umowy o pracę, określa wynagrodzenia, rozwiązuje stosunek pracy oraz przyznaje nagrody, ocenia pracę),
  20. zarządza nieruchomością, w tym decyduje o naprawach, remontach, przeglądach itp.,
  21. podejmuje decyzję o przyjęciu bądź skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola,
  22. kontroluje sprawność funkcjonowania urządzeń na terenie placówki, dba o ochronę przeciwpożarową, jakość pracy kuchni, dokumentację pracowniczą, organizację pracy placówki,
  23. dyrektor placówki realizuje zadania wynikające z przepisów Karty Nauczyciela związane z awansem zawodowym nauczycieli, oceną pracy, występowaniem z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczyciela oraz doskonaleniem zawodowym,
 3. Kierownik przedszkola:
  1. jest powoływany i odwoływany przez dyrektora przedszkola,
  2. działa w ramach udzielonego mu upoważnienia,
  3. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,
  4. podczas nieobecności dyrektora wypełnia jego obowiązki,
 4. Rada pedagogiczna:
  1. Obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu.
  2. Działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, który musi być zgodny ze Statutem.
  3. RP działa kolegialnie, a więc organizuje się w ramach potrzeb w formie obowiązkowych zebrań, jej uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków,
  4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
  5. Dyrektor prowadzi i przygotowuje zebrania RP oraz odpowiada za powiadomienie jej członków o terminie zebrania.
 5. Do kompetencji stanowiących radę pedagogiczną należy:
  1. określanie kierunków pracy wychowawczo – dydaktycznej i wychowawczej,
  2. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  3. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział IV Organizacja przedszkola

§12

 1. Organizację i zakres działania przedszkola reguluje niniejszy STATUT.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w tym samym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 18 osób (w szczególnych przypadkach dopuszczona jest liczba 20 dzieci).
 5. Przedszkole sprawuje opiekę w godzinach: 6:50 do 18:30, za wyjątkiem 31 grudnia, kiedy to przedszkole czynne jest do godziny 16:00.
 6. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
 7. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia.
 8. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.
 9. W przedszkolu obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 10. Ramowy rozkład dnia wyznacza całodzienną organizację pracy, uwzględniając zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć. Rozkład dnia opracowuje i zatwierdza dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.
 11. Ramowy rozkład dnia jest do wglądu rodziców i określa godziny posiłków, zajęć dydaktycznych i dodatkowych.
 12. Dyrektor może zmienić organizację dnia w szczególnych przypadkach (imprezy okolicznościowe, uroczystości, wycieczki itp.).
 13. Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe.
 14. Przedszkole zapewnia 4 posiłki przygotowywane we własnej kuchni w ramach czesnego.
 15. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
 16. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 17. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola pełną odpowiedzialność za nie ponosi osoba odbierająca.
 18. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wycieczki autokarowe organizowane poza teren przedszkola.
 19. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać jakichkolwiek lekarstw (w szczególnych wypadkach za pisemną zgodą rodziców można podać syrop przeciwgorączkowy, wyjątek stanowią również dzieci przewlekle chore, z rodzicami których podpisywane są odrębne ustalenia).
 20. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go).
 21. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
 22. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka
  2. łazienkę przystosowaną dla dzieci przy każdej sali.
  3. trzy łazienki dla osób dorosłych.
  4. szatnie dla dzieci i dla personelu,
  5. salę zabaw (w zależności od obłożenia przedszkola – w sytuacji dużego zainteresowania przedszkolem, sala zabaw może stanowić salę dydaktyczną),
  6. kuchnię według wymogów sanepidu,
  7. pokój do zajęć indywidualnych z logopedą lub psychologiem,
  8. gabinet Dyrektora,
  9. salę do odpoczynku nauczycieli i pracowników pomocniczych oraz administracyjnych,
  10. ogród przedszkolny wyposażone w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci,

§13

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają dzieci, które realizują obowiązek przedszkolny, oraz posiadające rodzeństwo w Przedszkolu.
 3. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 4. W dniu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola,
  2. zawarcia umowy z przedszkolem, która określa zobowiązania stron.
 5. Podstawą przyjęcia dziecka jest
  1. zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,
  2. wpłata wpisowego ustalona przez organ prowadzący,
  3. podpisanie umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych.

§14

 1. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w następujących przypadkach:
  • zalegania z odpłatnością za okres powyżej dwóch miesięcy,
  • nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu,
  • stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych dzieci, jednak taka decyzja podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi w przedszkolu.
  • w przypadku zatajenia przez rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającym pracę wychowawczą i kształcenie w przedszkolu,
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołać się do Kuratora Oświaty nadzorującego placówkę.
 4. W przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor informuje pisemnie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 5. Ostateczna decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków skutkuje rozwiązaniem umowy z rodzicami o świadczenie usług edukacyjnych.

Rozdział V Finansowanie działalności przedszkola

§15

 1. Przedszkole może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego osób i instytucji.
 2. Zasadnicza część kosztów utrzymania dziecka pokrywana jest z czesnego.
 3. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola, zobowiązani są do uiszczenia kwoty (ustalonej przez dyrektora przedszkola) tytułem wpisowego.
 4. Wpisowe jest opłatą jednorazową, która nie podlega zwrotowi.
 5. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola mogą pochodzić, oprócz opłat wnoszonych przez rodziców, z innych źródeł.
 6. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) ustalana jest przez prowadzącego przedszkole.
 7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 3 dnia każdego miesiąca.
 8. Rodzice wnoszą opłaty przez cały rok kalendarzowy.
 9. Opłata za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) ustala organ prowadzący. Informacja o czesnym za miesiące wakacyjne zamieszczona jest w umowie na dany roku przedszkolny.
 10. W wyjątkowych sytuacjach czesne może wzrosnąć w ciągu roku szkolnego, jednak decyzja o tym powinna być uzasadniona i podana do wiadomości rodziców.
 11. Wzrost czesnego może nastąpić w związku z:
  • podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjno-gospodarczych,
  • podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
 12. W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, odpisywana jest stawka żywieniowa za każdy zgłoszony przez rodziców dzień nieobecności.
 13. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

Rozdział VI Wychowankowie przedszkola

§16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 2. Przedszkole respektuje wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a więc gwarantuje dziecku w szczególności:
  • właściwie zorganizowany proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • szacunek dla wszystkich jego potrzeb,
  • życzliwe traktowanie,
  • wsparcie i pomoc w sytuacjach gdzie pojawią się problemy,
  • ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowanie jego godności osobistej,
  • poszanowanie własności,
  • opiekę i ochronę,
  • partnerską rozmowę na każdy temat,
  • akceptację jego osoby.
 3. Wychowankowie przedszkola „Przedszkolaki” są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę ubezpieczeniową wybraną przez organ prowadzący przedszkole.

Rozdział VII Rodzice

§17

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. zapoznania się z zadaniami realizowanymi poszczególnych grupach w toku codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej wynikającymi z podstawy programowej i planów pracy w danej grupie,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
  4. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5. uzyskiwaniu porad i wskazówek w rozpoznawaniu i wspieraniu uzdolnień dziecka,
  6. udziału w zajęciach otwartych z dziećmi, zebraniach z nauczycielami,
  7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi własnych wniosków i uwag o pracy przedszkola.
 3. Rodzice są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu i regulaminu przedszkola,
  2. respektowania uchwał i postanowień dyrektora przedszkola,
  3. zgłaszania do godz. 830 nieobecności dziecka w przedszkolu z podaniem czasu jej trwania i przyczyny,
  4. niezwłocznego powiadamiania o chorobach zakaźnych, zatruciach pokarmowych,
  5. informowania o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących dziecka, które mogą mieć znaczenie dla sposobu realizowania wychowania przedszkolnego,
  6. zgłaszania wszelkich niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
  7. przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, bez oznak stanu chorobowego,
  8. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce (odzież zapasową, przybory do pielęgnacji jamy ustnej, strój do ćwiczeń gimnastycznych),
  9. respektowania zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
  10. ze względów bezpieczeństwa informowania dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich odnośnie swojego dziecka,
  11. ze względów bezpieczeństwa zgłaszania wychowawcy zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego w celu zapewnienia możliwości skutecznego kontaktu,
  12. terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
  13. pisemnego poinformowania z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z przedszkola.
  14. współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
  1. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
  2. zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  3. wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

§18

 1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i może obejmować następujące formy:
  1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów) z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,
  2. zebrania grupowe i dni otwarte,
  3. zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,
  4. korespondencje drogą mailową
  5. udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych i imprezach integrujących przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem,
  6. kąciki dla rodziców (prawnych opiekunów) , kąciki plastyczne, informacje grupowe,
  7. strona www i Facebook.
  8. inne wzajemnie ustalone.

Rozdział VIII Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§19

 1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i pracownicy obsługi.
 2. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym i przygotowaniem kierunkowym.
 3. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka opisane w rozdziale VI niniejszego statutu.
 4. Liczbę pracowników ustala prowadzący przedszkole.

§20

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
  • stosowania twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  • czynny udział w pracach rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  • inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 2. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.
 3. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolu opiera się na przepisach Kodeksu Pracy.
 4. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.
 5. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą.
 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku wychowanków, ich potrzeb, oraz warunków środowiskowych przedszkola.
 8. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
  2. rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
  3. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  4. włączenia ich w działalność przedszkola.
 9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 10. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy. Szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
 11. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
  1. zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień,
  2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków,
  3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych – odpowiednia aranżacja przestrzeni edukacyjnej,
  4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
  6. w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej dokonywanie analizy gotowości (diagnoza przedszkolna) i informowanie o jej wynikach rodziców dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. wspieranie samodzielnych działań dziecka i pomaganie w dostrzeganiu problemów i rozwiązywaniu ich, uczenie zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów, spieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
  8. pomaganie dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczenie szacunku do pracy swojej i innych,
  9. wspieranie dziecka w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń,
  10. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,

  11. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wykorzystywanie nabytych umiejętności w pracy z dziećmi,
  12. wzbogacanie i systematyczna modernizacja warsztatu pracy, właściwe poszanowanie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkola,
  13. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania – spójne oddziaływania wychowawcze:
   1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu: zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności,
   2. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
   3. zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola np. wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.
  14. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  15. aktywny udział w pracach Rady pedagogicznej
  16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym i środowiskowym,
 12. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.
 13. W przedszkolu dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz możliwość odbywania praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

§21

 1. W przedszkolu zatrudnione są pomoce nauczyciela i pracownik obsługi.
 2. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pomoce nauczyciela współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 5. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:
  1. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
  2. pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier,
  3. czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela,
  4. opieka nad dziećmi i organizowanie im zabaw i zajęć w sali lub na placu zabaw w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,
  5. utrzymanie czystości, ładu i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,
  6. utrzymywanie w należytym stanie zabawek i pomocy /mycie, naprawy/,
  7. przygotowywanie stołów do posiłków, podawanie posiłków, sprzątanie po nich,
  8. dbanie o czystość sprzętu i zabawek na placu zabaw,
  9. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

§22

 1. W przedszkolu zatrudnieni są także pomoce nauczycieli, kucharki, osoby sprzątające oraz instruktorzy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć dodatkowych.
 2. Podstawowym obowiązkiem pracowników administracyjno-obsługowych: jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola podpisany przez nich znajduje się w ich aktach osobowych.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola zatrudnieni są w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§23

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§24

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli i innych pracowników przedszkola, dzieci i rodziców.
 2. Regulaminy działalności ustalone w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom przedszkola, rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.
 4. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez dyrektora.
 5. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym statutu.

§25

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy Statut Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolaki”.
 2. Statut Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolaki” w Warszawie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.